مصطفی باقر زاده

تجربه شخصی نظارت بر نتایج کمپین‌های تبلیغاتی برای تعیین تاثیرگذاری آن‌ها و برآورد نسبت هزینه به سود نظارت بر استخدام کارمندان تبلیغات و بازاریابی ایجاد

ادامه مطلب »

احسان یکتایی

تجربه شخصی نظارت بر نتایج کمپین‌های تبلیغاتی برای تعیین تاثیرگذاری آن‌ها و برآورد نسبت هزینه به سود نظارت بر استخدام کارمندان تبلیغات و بازاریابی ایجاد

ادامه مطلب »